Cảnh báo

PixelKnot: Hidden Messages

pndotcom
4.75MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 0 - 5
Phiên bản 0.3.3 5 tháng trước

Mô tả của PixelKnot: Hidden Messages

Have a secret that you want to share? Why not hide it in a picture? With PixelKnot, only your friends with the secret password can unlock your special message. Everyone else just sees a pretty picture. It’s a fun and easy way to share hidden messages without anyone knowing. Take those pixels, twist them in a knot, and see for yourself!

★ DISGUISE YOUR MESSAGES: Pictures are public, the text is hidden inside. Even a trained eye will think the image is unedited. It’s security through obscurity!

★ FOR YOUR EYES ONLY: Put a password on the secret message to make sure that no one can read it except the person it’s meant for.

★ EASY IMAGE CHOOSER:  You can use the camera to take photos, or just use photos you’ve already taken.

★ INVISIBLE CHANGES: Even a trained analyst analyst shouldn’t be able to detect any message. The image bytes should seem undistorted.

★ SHARE ACROSS PLATFORMS: Want to share the images over email, file sharing tools (like Dropbox & Sparkleshare), social media (like Google+ & Flickr) or directly through Bluetooth or NFC? Not a problem! The messages are still recoverable on the other side. We'll have even more tools (like Facebook) working soon, so stay tuned!

★ AD-FREE: We want your love, not your money.

★ MATHEMATICALLY SECURE: We use the newly developed steganography algorithm F5 which implements matrix encoding to improve the efficiency of embedding and employs permutative straddling to uniformly spread out the changes over the whole steganogram.

★ ATTACK RESISTANT: We’ve launched attacks on images with messages hidden in them using a specialized version of stegdetect, an automated tool for detecting steganographic content in images. In most cases, the pictures have been impervious to attack. We will be including detection in an upcoming version of the application so you can easily test it yourself!

★ ARTIST FRIENDLY: The app features the work of Pablo Picasso. His painting "Girl before a Mirror" from March 1932, to be exact. We hope it inspires you to share beautiful imagery and wonderful ideas.

★ WE SPEAK YOUR LANGUAGE:  PixelKnot is available for friends who speak: German (Deutsch), Greek (Ελληνικά), Spanish (Español), and Vietnamese (Tiếng Việt).

Don’t see your language? Join us and help translate the app: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.transifex.com/projects/p/pixelknot/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEAKRaSPPAx3u7c1eJDbKAeJ5o_cw&sa=D&usg=AFQjCNHbAdyLni-d7jWwH8nUDjjtIZIoXg" target="_blank">https://www.transifex.com/projects/p/pixelknot/</a>

***Learn More***

★ ABOUT US: Guardian Project is a group of developers that make secure mobile apps and open-source code for a better tomorrow.

★ OUR WEBSITE: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://GuardianProject.info%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGm-E_LBGIJq6fzDdJIjOdqrt6KMQ&sa=D&usg=AFQjCNFaE_mVcRel3BTku-_7bArkosEo_w" target="_blank">https://GuardianProject.info</a>.

★ ON TWITTER: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://twitter.com/guardianproject%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEj55--JMzVMiAwp3oDr0cDkLXD_A&sa=D&usg=AFQjCNGBvtcU0lpJ7JBadVlDHhvIs_axog" target="_blank">https://twitter.com/guardianproject</a>

★ OPEN-SOURCE: PixelKnot is free software. You can take a look at our source code, or join the community to help make it even better: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://github.com/guardianproject/pixelknot%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHSlDTCxXtGoeqAUVIEWyYvrDSPig&sa=D&usg=AFQjCNFgYWVdtKtg80GYLZdXWzYbCPl_Ag" target="_blank">https://github.com/guardianproject/pixelknot</a>

★ MESSAGE US: Are we missing your favorite feature? Found an annoying bug? Please tell us! We’d love to hear from you. Send us an email: <a href="mailto:support@guardianproject.info">support@guardianproject.info</a>

***Disclaimer***

The Guardian Project makes apps that are designed to protect your security and anonymity. The protocols that we use are widely regarded as the state of the art in security technology. While we are constantly upgrading our software to combat the latest threats and eliminate bugs, no technology is 100% foolproof. For maximum security and anonymity users must utilize best practices to keep themselves safe. PixelKnot is still an experimental application and should not be used in real world deployments. You can find a good introductory guide to these topics at <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://securityinabox.org%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGe94z2OdUG5SgrO8ssRKmGDulgBQ&sa=D&usg=AFQjCNE-07V_ZBHEZafZF3eMODJDwYad3A" target="_blank">https://securityinabox.org</a>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Có một bí mật mà bạn muốn chia sẻ? Tại sao không giấu nó trong một bức tranh? Với PixelKnot, chỉ có bạn bè của bạn với mật khẩu bí mật có thể mở khóa thông điệp đặc biệt của bạn. Tất cả mọi người khác chỉ nhìn thấy một bức tranh đẹp. Đó là một cách thú vị và dễ dàng để chia sẻ thông điệp ẩn mà không ai biết. Có những điểm ảnh, xoắn chúng lại trong một nút, và xem cho chính mình!

★ ngụy trang THÔNG ĐIỆP CỦA BẠN: Hình ảnh được công khai, văn bản được ẩn bên trong. Thậm chí một con mắt được đào tạo sẽ nghĩ rằng hình ảnh chưa được chỉnh sửa. Đó là bảo mật thông qua tối tăm!

★ For Your Eyes Only: Đặt một mật khẩu trên các tin nhắn bí mật để đảm bảo rằng không ai có thể đọc nó, ngoại trừ người nó có nghĩa là cho.

★ EASY hình ảnh Lựa chọn: Bạn có thể sử dụng máy ảnh để chụp ảnh, hoặc chỉ sử dụng hình ảnh mà bạn đã thực hiện.

★ THAY ĐỔI vô hình: Ngay cả một nhà phân tích của chuyên gia phân tích được đào tạo không nên có thể phát hiện bất kỳ tin nhắn. Các byte hình ảnh nên dường như nguyên bản.

★ chia sẻ trên nền hệ thống: Bạn muốn chia sẻ hình ảnh qua email, công cụ chia sẻ tập tin (như Dropbox & Sparkleshare), phương tiện truyền thông xã hội (như Google và Flickr) hoặc trực tiếp thông qua Bluetooth hoặc NFC? Không phải là một vấn đề! Các tin nhắn vẫn còn phục hồi ở phía bên kia. Chúng tôi sẽ có nhiều hơn các công cụ (như Facebook) làm việc sớm, do đó, chơ!

★ AD-miễn phí: Chúng tôi muốn tình yêu của bạn, không phải là tiền của bạn.

★ toán học AN TOÀN: Chúng tôi sử dụng thuật toán mới được phát triển steganography F5 mà thực hiện mã hóa ma trận để nâng cao hiệu quả sử dụng nhúng và permutative trải dài thống nhất lây lan ra các thay đổi trên toàn bộ steganogram.

★ ATTACK kháng: Chúng tôi đã đưa ra các cuộc tấn công trên hình ảnh với những thông điệp ẩn trong đó sử dụng một phiên bản đặc biệt của stegdetect, một công cụ tự động để phát hiện nội dung steganographic trong hình ảnh. Trong hầu hết các trường hợp, những hình ảnh đã được thấm để tấn công. Chúng tôi sẽ bao gồm phát hiện trong một phiên bản sắp tới của ứng dụng để bạn có thể dễ dàng kiểm tra đó cho mình!

★ nghệ sĩ THÂN THIỆN: Các ứng dụng có tính năng công việc của Pablo Picasso. Bức tranh của ông "Cô gái trước gương" từ tháng ba năm 1932, để được chính xác. Chúng tôi hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng cho bạn để chia sẻ hình ảnh đẹp và ý tưởng tuyệt vời.

★ Chúng tôi nói ngôn ngữ của bạn: PixelKnot có sẵn cho những người bạn nói: Đức (Deutsch), Hy Lạp (Ελληνικά), Tây Ban Nha (Español), và Vietnamese (Tiếng Việt).

Không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn? Tham gia và giúp dịch các ứng dụng: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.transifex.com/projects/p/pixelknot/&sa=D&usg=AFQjCNEAKRaSPPAx3u7c1eJDbKAeJ5o_cw" target="_blank">https://www.transifex.com/projects/p/pixelknot/</a>

*** Tìm hiểu thêm ***

★ GIỚI THIỆU: Guardian dự án là một nhóm các nhà phát triển tạo các ứng dụng điện thoại di động an toàn và mã nguồn mở cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

★ WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI: <a href="https://www.google.com/url?q=https://GuardianProject.info&sa=D&usg=AFQjCNGm-E_LBGIJq6fzDdJIjOdqrt6KMQ" target="_blank">https://GuardianProject.info</a>.

★ trên Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/guardianproject&sa=D&usg=AFQjCNEj55--JMzVMiAwp3oDr0cDkLXD_A" target="_blank">https://twitter.com/guardianproject</a>

★ mã nguồn mở: PixelKnot là phần mềm miễn phí. Bạn có thể có một cái nhìn vào mã nguồn của chúng tôi, hoặc tham gia vào cộng đồng để giúp làm cho nó thậm chí còn tốt hơn: <a href="https://www.google.com/url?q=https://github.com/guardianproject/pixelknot&sa=D&usg=AFQjCNHSlDTCxXtGoeqAUVIEWyYvrDSPig" target="_blank">https://github.com/guardianproject/pixelknot</a>

★ THÔNG ĐIỆP Mỹ: Có phải chúng ta thiếu tính năng yêu thích của bạn? Tìm thấy một lỗi gây phiền nhiễu? Xin vui lòng cho chúng tôi! Chúng tôi muốn nghe từ bạn. Gửi email cho chúng tôi: <a href="mailto:support@guardianproject.info">support@guardianproject.info</a>

Disclaimer *** ***

Dự án The Guardian làm cho các ứng dụng được thiết kế để bảo vệ an ninh và danh tính của bạn. Các giao thức mà chúng ta sử dụng được coi là nhà nước của nghệ thuật trong công nghệ bảo mật. Trong khi chúng tôi không ngừng nâng cấp phần mềm của chúng tôi để chống lại các mối đe dọa mới nhất và loại bỏ lỗi, không có công nghệ là 100% hoàn hảo. Đối với an ninh tối đa và giấu tên người dùng phải sử dụng thực hành tốt nhất để giữ cho mình an toàn. PixelKnot vẫn là một ứng dụng thử nghiệm và không nên được sử dụng trong việc triển khai thế giới thực. Bạn có thể tìm thấy một hướng dẫn giới thiệu tốt để các chủ đề này tại <a href="https://www.google.com/url?q=https://securityinabox.org&sa=D&usg=AFQjCNGe94z2OdUG5SgrO8ssRKmGDulgBQ" target="_blank">https://securityinabox.org</a></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho PixelKnot: Hidden Messages

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ PixelKnot: Hidden Messages

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng pndotcom
Cửa hàng pndotcom 1 155

Thông tin APK về PixelKnot: Hidden Messages

Phiên bản APK 0.3.3
Khả năng tương thích Android 4.0.1+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên The Guardian Project